ACTIon – Насърчаване на активно гражданство чрез гражданско образование и активно онлайн участие

Проектът се финансира по Европейската програма: Erasmus+, KД3 Социално включване чрез Образование

Продължителност на проекта: 36 месеца

Начало: 15/01/2021

Край: 14/01/2024

ACTIon е проект, който обединява шест  партньори от пет държави (Белгия, България, Германия, Гърция, Северна Македония) с опит в образованието, участието и сътрудничеството в мрежа. Нашата цел е да насърчим активното гражданство чрез гражданско образование и активно онлайн участие на младежки от социално слаби групи. ACTIon ще адаптира две иновативни добри практики, които използват офлайн и онлайн модели и инструменти за обучение, и ще ги пилотира във формални и неформални, базирани в общността образователни условия в четири държави.

Основните целеви групи на проекта са юноши и младежи (на възраст 14-25 години), младежки активисти, доброволци и неформални лидери в общностни среди като младежки организации и обществени образователни центрове.

Специфични цели:

  • Да повиши социалните и гражданските компетентности, да насърчи развитието на знанията, разбирането и притежаването на ценности и основни права;
  • Да насърчи развитието на цифровите умения и компетенции на дигитално изключени групи (мигранти и млади хора от неравностойно положение);
  • да подобри критичното мислене и медийната грамотност сред учащите, родителите и образователния персонал.

Подходът е изключително иновативен: участие на юноши и младежи от социално слаби региони, етническо малцинство / ромски младежи и млади мигранти / бежанци, които изпитват най-големите бариери по отношение на социалното включване в областта на здравеопазването и общото образование, пазара на труда и обществения живот.

ACTIon ще се изолзва:

  • Добрата практика: Лидер на популярното мнение (POL), подход на интервенция и превенция на ниво общност, използващ младежки ролеви модели, за да повлияе на образователните и поведенчески промени в общността. Приспособяването му към онлайн среда и привеждането му в съответствие с дигиталната компетентност, гражданството и гражданското образование ще помогнат по нов начин да се обърнем към младите групи в неравностойно положение и тяхната социална среда.
  • Инструменти за цифрово онлайн участие и образование. Използването на F.I.R.E. – (От идея до реалността и изпълнениета), приложение за смартфони, която екипът на Фондация Опън Спейс разработи и пусна в употреба през лятото на 2020 г. в е-платформи: Android и iOs (www.studyathome.eu ), ще бъдат внедрени както на индивидуално, така и на общностно ниво. Целта е да се комбинират онлайн и офлайн образованието, за да се допълват взаимно и да се насърчи активното участие на младежките групи.

Правейки това, проектът ще помогне за разработването и внедряването на иновативни методи и практики за насърчаване на приобщаващо образование и насърчаване на общи ценности, които ще бъдат тествани в различни условия в България, Германия, Гърция и Северна Македония. Ще се съсредоточим върху социално слаби региони, където младите хора изпитват най-големите трудности и бариери по отношение на социалното включване в областта на здравеопазването и общото образование, пазара на труда и обществения живот.

Непосредствените бенефициенти на проекта ще бъдат приблизително 100-120 млади лидери, които ще учатват в пилотната фаза на проекта, и 50-60 от които ще преминат през обучение по модела на Популярния лидер (POL). Обучените ПОЛ ще имат капацитета да достигнат до още 300 до 500 връстници от общността от тяхната непосредствена социална среда и мрежи. Очаква се около 120 младежки активисти да се ангажират с образователни проекти за електронно участие чрез онлайн инструмента на цифровата платформа (F.I.R.E. App).

Очакваното въздействие е: активизирането и (умишленото) цифрово младежко участие да спомогне за укрепването на ресурсите на младите ученици в неравностойно положение, новодошлите мигранти и общностите на ромите / етническите малцинства, като ги упълномощи да участват в проактивно социално (онлайн) участие чрез самоорганизиране и пилотиране на проекти с дигитални инструменти.

Резултатите ще ни позволят да информираме и отправим  препоръки, насочени към политиките и практиките на европейско ниво в подкрепа на политическото застъпничество за социално включване чрез (цифрово) обучение по гражданство.

Очаквани резултати:

  • Доклад:  очертаващ иновативната стойност и потенциала за въздействие на моделите ACTIon;
  • Модулна учебна програма с модули за обучение по POL обучение като модели за подражание, гражданско образование, дигитални умения, медийна и здравна грамотност;
  • Пилотиране, оценка и адаптиране на моделите на добри практики в България, Германия, Гърция и Северна Македония с казуси от ефективно пилотиране.

Текуща информация и резултати може да следите на сайта на проекта: https://www.erasmus-action.eu/

Партньори по проекта:

Проектът се финансира от: програма “Erasmus+”, Подкрепа на реформи, KД3 Социално включване чрез Обучение, тренинги и младежи