АКТУАЛНИ СТАЖАНТСКИ ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА АПРИЛ – СЕПТЕМВРИ 2017:

– Връзки с обществеността;

– ХУДОЖНИЦИ – стажанти;


Стажантска програма “Връзки с обществеността”

Условия на работа

Гъвкаво работно време, в офиса на Фондацията. Очаква се редовна онлайн комуникация, следене на имейл кореспонденция, Скайп оперативки вкл. с по-голям екип на организацията. Участие в проекти и събития на организацията, например участия в конференции, презентации пред ученици, студенти, ръководен състав, срещи с потенциални партньори. Работа в динамичен амбициозен екип, с възможност за много професионално учене и разнообразие.

Задачи, които ще изпълнява студентът

– Участие в обсъждане и планиране на работна задача. Изготвяне на съобщения до медиите, съгласно целите на конкретния проект и посланието, което трябва да се предаде.

– Участва в срещи с журналисти;

– Анализира въздействието на съответното послание върху аудиторията.

– Участва в специализирано обучение на тема: „Комуникационни практики в социалните медии“.

– Участва в изготвянето и практическото реализиране на комуникационни стратегии.

Очаквани резултати от практическото обучение

– Участие на студента в конкретни проекти, по които работи организацията (Развитие капацитета на младежки работници от Европа и Африка, Мобилност на младежи по програма „Еразъм+“, Младежко радио, „Изкуството в публична среда“ – рисуване в болници, представяне на книги върху пейки, рисуване на трафопостове в София, Изкуство и наследство).

– Натрупан практически опит за комуникиране на идея/послание с публиката.

– Умения за работа в екип, за ефективно управление на времето и дистанционна работа в международен контекст.

Необходими знания:

– Базови знания в областта на връзки с обществеността;

– Базови теоретични знания за водене на кореспонденция.

Необходими умения:

Умения за самостоятелна и екипна работа. Добра компютърна грамотност.

Необходими качества и други изисквания към студентите:

Отговорност към поставените задачи

Силна мотивация за развитие и проактивност.

Владеене на английски език – с предимство за някой от проектите на организацията.

Участниците могат да кандидатсват през програмата на МОН – Студентски практики: http://praktiki.mon.bg като за целта е необходимо да се регистрират в системата и да кандидатсват за обявената позиция: http://praktiki.mon.bg/sp/jobs/62/vruzki-s-obshtestvenostta.html

За успешно завършилите програмата:

ще получат препоръка и сертификат за участие в програмата “Студенстка практика” на МОН, възнаграждение в размер на 480 лв. по програма “Студентска практика”, след приключване и отчитане на програмата на студенстката практика.

Срок за кандидатсване:  20.02.2017 чрез системата Студентски практики: http://praktiki.mon.bg, обява #6333


Отваря врати програмата ни за ХУДОЖНИЦИ-стажанти

Отваряме врати за млади и амбициозни студенти, които търсят възможност за практика. Стажантската програма през 2017 година ще е посветена на промяна на публични пространства и е насочен към развитие и популяризиране на таланти, чрез придобиване на практически и професионални умения.

Програмата стартира през месец февруари 2017 г. и поетапно ще приема студенти-стажанти и през летните месеци на годината. Всеки стажант ще има индивидуално назначен ментор, който да го въведе в проекта.

Участниците могат да кандидатсват през програмата на МОН – Студентски практики: http://praktiki.mon.bg като за целта е необходимо да се регистрират в системата и да кандидатсват за обявената позиция: http://praktiki.mon.bg/sp/jobs/62/hudojnik.html

За успешно завършилите програмата:

  • ще получат препоръки и сертификати,
  • ще бъдат представени в новата ни рубриката “Погледни СТЕНАТА”, където ще публикуваме професионалното им портфолио,
  • ще бъдат включени в листа на художниците, които представяме на своите клиенти;
  • възнаграждение в размер на 480 лв. попрограма “Студентска практика”, след приключване и отчитане на програмата на студенстката практика.