Алтернативи – новата програма на Open Space | 1.11.2014

Фондация “Open Space” започва работа по нова програма “Алтернативи за свободното време

Безработица, но и неподготвени кадри са проблеми на днешното време. От друга страна младите хора споделят високото си разочарование между очаквани и реални условия на труд. Адаптивността към първото работно място за мнозина е белязано с тотален неуспех и генерира огромно разочарование и апатия (към живота, и каквато и да било социална активност). И изхода най-често е нехилизъм и протест, без алтернативи. Целта на проекта е да насърчи и подкрепи участието на младите хора в решаването на проблемите, които срещат в своята среда. В резултат ще бъде създадена програма и он-лайн базирана система, която да има реалния потенциал да насърчава и приучава младите хора към по-голяма активност. Проектът включва редица дейности, които ще дадат възможността на участниците да: анализират реалността и ресурсите, планират, реализират и оценят изпълнението и резултатите си; инициират и реализират собствени инициативи; да трупат опит, пряко свързан с развитието на трудови навици и компетенеции; създадат общност и споделят своя опит с други младежи. Проектът е насочен към млади хора на възраст 15 –29 години от три района на София – Младост, Люлин и Надежда, местните общности, както и към работещите/отговорните за политиките за младите хора.

Проектът “Алтернативи за свободното време” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg