Два полезни инструмента, създадени в рамките на работата ни в мрежата EUROPE HUB

Два полезни инструмента, създадени в рамките на работата ни в мрежата EUROPE HUB най-накрая са готови!

Тези два документа се раждат от идеята, че дейността по противодействие на организираната престъпност, която е все по-глобализирана и активна на транснационално ниво, трябва да въвлече и овласти младите хора и гражданското общество. Вече години наред няколко асоциации, които се занимават с тези проблеми, се движат в тази посока. Това е процес, който започва още през 1997 г., когато колегите ни от „Либера присъстват на публично изслушване в Европейския парламент като част от резолюцията за плана за действие срещу организираната престъпност. Като естествено продължение на тази дейност през 2019 г. бе представена и политическата програма на мрежата ШАНС пред Европейския парламент, която включва насърчаване на публичното и социално повторно използване на активи от престъпна дейност и изпълнението на конкретни дейности за насърчаване на задълбочено проучване и обсъждане на проблема в рамките на институционалния контекст.

Проектът EUROPE HUB е пряк резултат от това усилие, което има за цел да засили сътрудничеството между организации от гражданското общества асоциирали се с мрежата ШАНС. Целта ни бе работата с младите хора  и по-специално да повишим осведомеността за въздействието на социалното предприемачество върху възможностите за младежка заетост, с акцент върху социалните предприятия, разработени в конфискувани

собственост на европейско ниво. Работната книга и инструментариумът са създадени от усилията на активисти и са насочени към онези организации, които:

– са ангажирани с подобряване на етичните и законни икономически дейности, насочени към насърчаване на приобщаването, преодоляване на бедността и овластяване на младите хора;

– търсят информация и експертен опит в подкрепа на своите лобистки дейности пред местни, национални и европейски органи за насърчаване на преразпределянето на имущество, конфискувано от организираната престъпност, към социални/икономически проекти, чиято основна цел е ползата за общността;

– ангажират се с въвличането на млади хора в инициативи за социално предприемачество;

– търсят насоки за това как организации и партньори/спонсори могат да насърчат преразпределянето на конфискувано имущество за социални проекти;

– имат нужда от примери за социални проекти, които са използвали конфискувано имущество другаде в Европа, за да оценят рисковете и да се поучат от друг опит.

Двата документа могат да бъдат изтеглени като PDF:

With support of EU program Erasmus+